Gode råd


Mange konflikter ved byggeri kan undgås: Her er fem gode råd som vedrører ekstraarbejde, dagbøder, ansvar samt andre relevante emner.


1. Ekstraarbejde

Du skal ikke lave ekstraarbejde uden at have en skriftlig aftale om det. Aftalen skal beskrive arbejdet, prisen og tidsfristforlængelse. Kan I ikke blive enige om tidsfristforlængelse, skal du sende en mail til bygherre / bygherres repræsentant og oplyse, hvor meget tidsfristforlængelse, du vil have. Kan I ikke blive enige om prisen, skal du udføre arbejdet. Arbejdet bliver så regningsarbejde – og du fakturerer det efterfølgende.2. Byggemødereferater

Du skal læse byggemødereferater omhyggeligt og gøre indsigelse (skriftligt), hvis referaterne er mangelfulde eller hvis du ikke er enig i indholdet. Bordet fanger, og i retssager 1½ år efter at byggeriet er færdigt, er det byggemødereferaterne, som er grundlaget for beskrivelsen af, hvad der er sket /hvad der er aftalt.3. Standsning/ophævelse

Hvis bygherren ikke betaler dine fakturaer, kan du vælge at standse arbejdet (AB 92 / ABT 93 § 23.) Du skal give et varsel på 5 arbejdsdage, inden du standser arbejdet. Du skal være MEGET, MEGET sikker på, at du har et forfaldent tilgodehavende, inden du standser arbejdet.

Det, der normalt sker, når man standser, er, enten at bygherren betaler eller at han ophæver kontrakten med den begrundelse, at standsningen er en misligholdelse.

Hvis bygherren ophæver kontrakten, skal han samtidig indkalde til en stadeforretning, som vil vise, om du var berettiget til at standse arbejdet.

Hvis du har standset med rette, får du krav på dit tilgodehavende + avancen på den del af entreprisen, som endnu ikke er gennemført. Typisk omkring 20 % af den resterende entreprisesum.'4. Afhjælpning af mangler: ret kontra pligt

Som udgangspunkt har entreprenøren ret og pligt til at afhjælpe mangler. Det er meget farligt at afvise afhjælpning, fordi det giver bygherren mulighed for at lade en anden entreprenør afhjælpe for entreprenørens regning,

Hvis bygherre påstår, at der er mangler – og du ikke er enig – skal du klart (skriftligt) gøre indsigelse. Og så skal du lige så klart TILBYDE at afhjælpe manglerne med forbehold om at kræve betaling, hvis det viser sig, at der er tale om problemer, som ikke kan relateres til dit arbejde.

For at få afklaret, om der er mangler, som man er / ikke er ansvarlig for, skal der gennemføres en skønsforretning, inden afhjælpningsarbejdet udføres.5. 5 år – 10 år

Det fremgår af AB 92 § 36, at man som entreprenør har ansvar for byggeriet i 5 år. Det gælder i forholdet mellem entreprenør og bygherre og mellem entreprenør og underentreprenør.

Forbrugere er imidlertid beskyttet af forældelsesloven, som giver forbrugeren 10 år til at reklamere i. D v s at du som entreprenør kan komme i den situation, at den private bygherre efter 8 år rejser et krav mod dig, som du ikke kan videreføre til den underentreprenør, som har udført arbejdet. Samme gælder for din relation til leverandøren af materialer.

Når du bygger for private, skal du sikre dig, at din underentreprenør accepterer, at det sædvanlige garantiansvar udstrækkes til 10 år. Du skal også sikre dig, at der er 10 års garanti på materialer.


Hos BYG Advokatfirma håber vi, at du med disse råd kan undgå de hyppigste konflikter ved byggeri i fremtiden. Ender du alligevel med en konflikt er du velkommen til at kontakte os for en vurdering af din sag.